Welkom bij de Cliëntenraad

De Cliëntenraad Eemsmond en de Cliëntenraad BMW (de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum) zijn op 1 juli 2015 samengevoegd tot één Cliëntenraad BMWE. Dit onafhankelijke adviesorgaan beslaat het gehele werkgebied van het Werkplein Noord-Groningen te Winsum. De Cliëntenraad bestaat uit 19 personen, waarvan 8 zitting hebben in het dagelijks bestuur. De Cliëntenraad komt eens in de 6 weken bijeen.

Het is van groot belang dat de uitvoering van de Participatiewet en de dienstverlening van Werkplein Noord-Groningen optimaal verloopt. De Participatiewet vervangt vanaf 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Een aantal leden van de raad is zelf cliënt van Werkplein Noord-Groningen, zij bestaat uit afgevaardigden van diverse organisaties.

De Cliëntenraad brengt eventueel (gevraagd of ongevraagd) advies uit over beleidsvoorstellen en de effecten hiervan voor de vier gemeenten. De sociale zekerheid moet voor iedereen toegankelijk blijven. Om die reden vraagt de raad extra aandacht voor mensen die niet zelf een inkomen kunnen verwerven.

Het bekend zijn met de Cliëntenraad is van groot maatschappelijk belang. Om die reden is er een aparte groep met PR-leden gevormd. Zij brengt het laatste nieuws via deze website bij u thuis. Kijk dus regelmatig op de website!

Actueel: Belastingservice en nazorg

Cliëntenraad SoZaWe BMWE

In maart en april van dit jaar heeft de Cliëntenraad voor de minima in haar werkgebied op een aantal locaties, waaronder in Leens, Baflo, Winsum en het Werkleerbedrijf, weer gratis de jaarlijkse belastingaangifte verzorgd. Ook in de gemeenten Bedum en Eemsmond zijn velen geholpen met hun vragen over belastingen en/of Toeslagen.

Tijdens deze invulsessies krijgt de Cliëntenraad veel informatie over de problemen die spelen bij diegenen die zich in een uitkeringssituatie bevinden. Deze informatie is voor de Cliëntenraad meer dan waardevol omdat het gebruikt kan worden bij het uitbrengen van adviezen aan de vier gemeenten.

Moet u uw aangifte nog indienen of hebt u vragen over de ontvangen belastingaanslag(en) en/of de Toeslagen?

Maak dan direct een afspraak met Henk Wolters (telefoon 06 – 2367 2464) of mail naar info@cliëntenraadsozawe.nl !

Zie ook: Laat geen geld op de plank liggen bij de Belastingdienst!