Welkom bij de Cliëntenraad BMWE

De Cliëntenraad Eemsmond en de Cliëntenraad BMW (de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum) zijn op 1 juli 2015 samengevoegd tot één Cliëntenraad BMWE. Dit onafhankelijke adviesorgaan beslaat het gehele werkgebied van het Werkplein Ability te Winsum. De Cliëntenraad bestaat uit 19 personen, waarvan 8 zitting hebben in het dagelijks bestuur. De Cliëntenraad komt eens in de 6 weken bijeen.

Het is van groot belang dat de uitvoering van de Participatiewet en de dienstverlening van Werkplein Ability optimaal verloopt. De Participatiewet vervangt vanaf 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Een aantal leden van de raad is zelf cliënt van Werkplein Ability, zij bestaat uit afgevaardigden van diverse organisaties.

De Cliëntenraad brengt eventueel (gevraagd of ongevraagd) advies uit over beleidsvoorstellen en de effecten hiervan voor de vier gemeenten. De sociale zekerheid moet voor iedereen toegankelijk blijven. Om die reden vraagt de raad extra aandacht voor mensen die niet zelf een inkomen kunnen verwerven.

Het bekend zijn met de Cliëntenraad is van groot maatschappelijk belang. Om die reden is er een aparte groep met PR-leden gevormd. Zij brengt het laatste nieuws via deze website bij u thuis. Kijk dus regelmatig op de website!

Actueel: Gratis Belastingservice!

Clientenraad SoZaWe BMWE

■ Laat geen geld op de plank liggen bij de Belastingdienst!

De belastingaangifte moet jaarlijks voor 1 mei bij de Belastingdienst worden ingediend. De Cliëntenraad SoZaWe helpt in de maanden maart en april de minima op basis van een uitkering via de Participatiewet (Wwb, WSW en Wajong), WAO/WIA, AnW, AOW zonder aanvullend pensioen, WW of ander minimaal inkomen, in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gratis met de aangifte Inkomstenbelasting.

De Belastingdienst bezorgt bij velen kosteloos de jaarlijkse uitdaging thuis: een verzoek om aangifte te doen. Niet het allerleukste karwei. Bedenk dat u niet altijd reden tot juichen heeft als een dergelijke verzoek niet is ontvangen. In een aantal gevallen, met name als er sprake is van aftrekposten zoals studiekosten of ziektekosten, doet men er goed aan om vrijwillig aangifte te doen! Aangifte doen kan ook een voordeel zijn in verband met de hoogte van de Toeslagen. Men moet zelf in de gaten houden of men voor de Toeslagen in aanmerking komt en zo ja, dan moet er tijdig een aanvraag worden ingediend.

Maak gebruik van de gratis Belastingservice van de Cliëntenraad en geef u op!

Lees verder >>>